BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

BMCN

   

Evenementen commissie:

VACATURE
Voor meer informatie kunt u met de secretaris of penningmeester contact opnemen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster:
  • Niek Bolle

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwilligerspoule:
  • Hans & Yvonne Beljaars
  • Danielle Bonten
  • Rob & Roberto Elsing
  • Niek Bolle

 

Bullmastiff Club Nederland - BMCN

STATUTEN

Artikel 1: Naam en vestigingsplaats
1. De vereniging draagt de naam: BULLMASTIFF CLUB NEDERLAND. De vereniging kan de verkorte naam: BMCN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: "de vereniging" of "de vereniging BMCN".

2. Zij is gevestigd te Acquoy (gemeente Geldermalsen).

3. De vereniging is vanaf zeven en twintig juli tweeduizend één als lid toegetreden tot de "Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland", hierna te noemen: "Raad van Beheer".

Artikel 2: Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:

a. de instandhouding en verbetering van de Bullmastiff;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras;
d. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
e. het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3: Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging BMCN ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging BMCN aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging BMCN zijn jegens de BMCN tot hetzelfde gehouden als waartoe de BMCN vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging BMCN is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging BMCN jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging BMCN rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4: Leden en ereleden
De vereniging bestaat uit:

a. leden;
b. ereleden.

Artikel 5: Leden
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten en die bij aanmelding de bijdrage conform artikel 33 hebben voldaan.

2. Minderjarige personen kunnen slechts als lid worden toegelaten, nadat zij een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger hebben overlegd.

3. Het bestuur beslist over de toelating.

4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, kan de betrokkene zich binnen twee weken schriftelijk tot de algemene vergadering wenden. De algemene vergadering kan in dat geval alsnog tot toelating besluiten.

5. Een persoon wonend in het buitenland kan geen lid worden van de vereniging BMCN.

Artikel 6: Ereleden
1. Ereleden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die zich voor de vereniging of voor de Bullmastiff bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden door de algemene vergadering met tweederde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

2. De benoeming tot erelid geschiedt slechts op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste tien leden.

3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

Artikel 7: Einde lidmaatschap en erelidmaatschap
1. Het lidmaatschap en erelidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 8: Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

2. Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 3, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.

Artikel 9: Opzegging lidmaatschap door de vereniging
1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts mogelijk indien:

a. aan het lid krachtens statuten of reglementen van de Raad van Beheer bij onherroepelijk besluit een straf of disciplinaire maatregel is opgelegd;
b. het lid zijn andere verplichtingen dan die volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt;
c. van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. het lid zijn verplichtingen volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt.

2. Het besluit tot opzegging in de gevallen als bedoeld in lid 1 onder a, b of c wordt genomen door de algemene ledenvergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden. Het besluit tot opzegging als bedoeld in lid 1 sub d. wordt genomen door het bestuur.

3. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

4. Ingeval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, kan het lid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep instellen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst. Het lidmaatschap eindigt, wanneer het lid geen beroep instelt op de algemene ledenvergadering, een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Wanneer het lid beroep instelt op de algemene ledenvergadering en de algemene ledenvergadering wijst het beroep af, eindigt het lidmaatschap, indien het lid aanwezig is in de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot opzegging wordt bekrachtigd, onmiddellijk na het nemen van het besluit, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop het schriftelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt ontvangen.

Artikel 10: Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:

a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Het besluit kan slechts genomen worden door de algemene vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Artikel 9, lid 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Organen
De vereniging kent:

a. een bestuur;
b. een algemene vergadering;
c. een kascommissie.

Artikel 12: Samenstelling bestuur
1. Het bestuur bestaat uit vijf meerderjarige leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig benoemd.

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7 en 9 van dit artikel.

4. Iedere voordracht heeft op een bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van tenminste één kandidaat.

5. Tot het maken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.

6. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

8. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

9. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel aan alle voor een bepaalde vacature opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 13: Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door ontslag;
d. door bedanken.

Artikel 14: Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de vergadering twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

3. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 15: Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 16: Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien het aantal bestuursleden tengevolge van een of meer tussentijdse vacatures beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is verplicht in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de vervulling van een open plaats of de open plaatsen aan de orde te stellen.

2. Zodra er twee of meer tussentijdse vacatures zijn ontstaan is het bestuur verplicht, zo spoedig mogelijk, een algemene vergadering te beleggen.

Artikel 17: Bestuursfuncties; besluitvorming bestuur
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.

2. Het bestuur voorziet in vervanging van voorzitter, secretaris en penningmeester in geval van ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.

3. Op vervanging in geval van ontstentenis is het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet van toepassing.

4. Alle besluiten worden door het bestuur genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Om te kunnen besluiten dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn, tenzij er twee of meer vacatures zijn en het zaken betreft die geen uitstel gedogen.

5. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die aan de bestuursleden worden toegezonden, in een volgende vergadering al dan niet gewijzigd worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Artikel 18: Bestuurstaken en bevoegdheden
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de algemene vergadering, in de begroting of anderszins worden gegeven.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 19: Delegatie van bestuurstaken en bestuursbevoegdheden
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken of bevoegdheden te doen uitvoeren casu quo uitoefenen door één of meer van zijn leden.

2. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening aanwijzingen geven.

3. Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 20: Begroting
1. Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden voor aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarvergadering.

2. De ontwerpbegroting wordt aan de leden tenminste twee weken voor de algemene vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

Artikel 21: Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit op een zodanig tijdstip, dat dit jaarverslag behandeld kan worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

2. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22: Boekhouding, rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur doet jaarlijks, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, schriftelijk rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur op een zodanig tijdstip dat deze stukken behandeld kunnen worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

3. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4. De algemene vergadering kan de termijn, voortvloeiende uit lid 2 van dit artikel in samenhang met artikel 26, lid 2 verlengen.

5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.

6. Het bestuur is verplicht, de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Artikel 23: Commissies
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

2. Het bestuur kan aan een commissie algemene richtlijnen verstrekken, die door de commissie in acht genomen moeten worden.

Artikel 24: Vertegenwoordiging
Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 18, lid 2, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester;
d. hetzij door de secretaris en de penningmeester.

Artikel 25: Kascommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

2. De kascommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. De kosten daarvan komen ten laste van de vereniging.

4. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de jaarvergadering te verrichten en is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een ander commissie.

Artikel 26: De algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

3. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 21;
b. de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 22;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 25;
d. de benoeming van een kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 20, tenzij deze reeds is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures als gevolg van periodieke aftreding.

4. De algemene vergadering kan de termijn, genoemd in lid 2 van dit artikel, verlengen van vier tot zes maanden.

5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte de stemmen of van tenminste tien leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot oproeping overeenkomstig artikel 27 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 27: Bijeenroeping
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

2. De leden worden tenminste drie weken van tevoren opgeroepen door toezending van een convocatie, die desgewenst in het orgaan van de vereniging kan worden opgenomen.

3. De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.

Artikel 28: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het bestuur. Aspirant-leden hebben toegang tot de jaarvergadering, echter geen stemrecht.

3. Ieder lid heeft ter vergadering één stem.

4. Een lid kan niet iemand machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.

5. Ieder lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 29: Voorzitterschap en notulering
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur, of zijn plaatsvervanger, notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging gezien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

Artikel 30: Besluitvorming
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorig lid geacht niet te zijn uitgebracht.

3. Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste vijf leden zulks voor de stemming verlangen.

4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie aangenomen.

5. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij zitten en opstaan, tenzij één der leden hoofdelijke stemming verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij de stemming bij zitten en opstaan de uitslag der stemming niet kan vaststellen

6. Indien meerdere schriftelijke stemmingen over verschillende benoemingen of zaken dienen plaats te vinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden, mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel dienen afzonderlijke stemmingen plaats te vinden indien tenminste vijf leden dit verlangen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming van personen, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

Artikel 31: Benoemingen
1. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats.

2. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

3. Bij de in lid 2 van dit artikel bedoelde herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.

Artikel 32: Vaststelling besluitvorming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 33: Jaarlijkse bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de algemene vergadering tegelijk met de begroting wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de leden in categorieën worden verdeeld, waarvoor verschillende bedragen zullen gelden.

2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 34: Andere bijdragen
1. Een lid is gehouden tot het betalen van andere bijdragen, indien en voor zover de vereniging aan het betrokken lid bijzondere diensten of faciliteiten verleent, die niet voor alle leden gelden.

2. Gevallen waarin bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel verschuldigd zijn en de grondslag daarvoor worden bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 bepaald.

Artikel 35: Andere verplichtingen van de leden
1. De leden zijn als eigenaar, houder of fokker van de Bullmastiff gehouden de verplichtingen na te leven die hun bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 worden opgelegd.

2. Bij niet-naleving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10, het bestuur bepalen dat het betrokken lid niet meer in aanmerking komt voor het genieten van bepaalde, daartoe in het betreffende reglement aangegeven, diensten of faciliteiten van de zijde van de vereniging.

Artikel 36: Reglementen
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of bijzondere reglementen vaststellen.

2. Bijzondere reglementen zij die reglementen, waarbij bijdragen als bedoeld in artikel 34 of verplichtingen als bedoeld in artikel 35 worden opgelegd.

3. Op de vaststelling van bijzondere reglementen en van wijzigingen daarin, is artikel 37 van overeenkomstige toepassing.

4. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen alsmede de wijzigingen daarin treden niet in werking dan nadat zij door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd.

5. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet en/of deze statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Artikel 37: Statutenwijzigingen
1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit.

2. Tegelijk met de in artikel 27 bedoelde convocatie, ofwel uiterlijk zeven dagen voor de betreffende vergadering, wordt het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

3. Bovendien moet een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel tenminste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 38: Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Artikel 37, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 39: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:

L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maasbergen.

Het bestuur:

H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 

Bullmastiff Club Nederland - BMCN
Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Toelating nieuwe leden
1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, geven hiervan rechtstreeks of via een lid kennis aan de ledenadministratie, onder vermelding van naam, adres en woonplaats en telefoonnummer.

2. De in lid 1 genoemde gegevens van de aspirant-leden worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

3. Binnen veertien dagen na verschijnen, kunnen de leden schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar maken.

4. Het bestuur overweegt de in lid 3 bedoelde bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.

5. De beslissing omtrent de toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het aspirant-lid en aan de leden die de bezwaren hebben ingediend.

6. De beslissing tot niet toelating wordt zonder motivering in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

7. Aan toegelaten leden wordt zo spoedig mogelijk een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen van de vereniging toegezonden. 8. Indien een fokker lid is van de BMCN en de kennel is geregistreerd op een adres dan dienen alle gezinsleden en partners, die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de geregistreerde fokker en tevens Bullmastiff fokken, zich te houden aan de fokvoorwaarden van de BMCN.

Artikel 2: Opzegging en ontzetting
1. Indien het bestuur voornemens is, aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot opzegging of ontzetting als bedoeld in artikelen 9 en 10 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren onder opgaaf van redenen schriftelijk van dit voornemen in kennis.

2. Het betrokken lid kan binnen veertien dagen een tegen het in lid 1 bedoeld voorstel gericht bezwaarschrift bij het bestuur indienen.

3. Indien tenminste tien leden het voornemen hebben, een voorstel als bedoelt in lid 1 te doen, dan vindt het bepaalde in de leden 1 en 2 overeenkomstige toepassing. Afschrift van de correspondentie wordt aan het bestuur gezonden.

4. Indien het aan het in vorige leden bedoelde voornemen ondanks de in een eventueel bezwaarschrift aangevoerde argumenten uitvoering wordt gegeven, wordt het eventuele bezwaarschrift ter algemene vergadering voorgelezen.

5. Indien het betrokken lid ter algemene vergadering aanwezig is, krijgt dit lid bovendien de gelegenheid zich
mondeling te verweren.

Artikel 3: Voorzitter
1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

2. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergadering toezicht op deze handhaving.

3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering daaromtrent zelf geen besluit neemt.

4. Hij handhaaft de orde ter vergadering en heeft het recht iedere spreker tot de orde te roepen en zonodig, na waarschuwing het woord te ontnemen.

5. Hij ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven

Artikel 4: Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie der vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke
brieven ter beoordeling en mede ondertekening aan de voorzitter voor.

2. Hij maakt de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur en ondertekent deze notulen met de voorzitter na goedkeuring. Hij zendt de notulen van de bestuursvergaderingen zo spoedig mogelijk na de desbetreffende vergadering in concept naar alle bestuursleden toe en draagt er zorg voor, dat een samenvatting van het verhandelde ter algemene vergadering zo spoedig mogelijk na de vergadering in het orgaan van de vereniging wordt gepubliceerd.

3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de convocaties, agenda's en alle bijbehorende stukken voor de algemene vergaderingen en voor de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.

4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte, maar bij andere bestuursleden binnengekomen brieven worden door dezen onverwijld aan hem doorgezonden.

5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een kopie van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.

7. Hij draagt zorg voor een zodanige registratie van de ter algemene vergadering aanwezige leden, dat bij eventuele stemming ieder aanwezig lid op zo doelmatige mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.

8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 21 van de statuten kan worden uitgebracht.

9. Het bestuur kan besluiten, dat een gedeelte der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling, die goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 5: Penningmeester
1. De penningmeester is, behoudens het bepaalde in lid 7, belast met het doen van alle ontvangsten en uitgaven. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse bijdragen der leden.

2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.

3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.

4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn ter uitvoering artikel 22 van de statuten.

5. Hij geeft tevens uitvoering aan het bepaalde in lid 6 van dat artikel.

6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van de statuten kan worden uitgebracht.

7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

2. De bestuursleden worden tenminste veertien dagen van tevoren van dag, uur en plaats van een vergadering in kennis gesteld. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op een verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.

4. Omtrent niet duidelijk in de agenda omschreven onderwerpen kan ter vergadering slechts een besluit genomen worden indien tenminste vijf bestuursleden aanwezig zijn en met het nemen van het besluit instemmen.

5. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien tenminste een stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 7: Einde bestuurslidmaatschap
De bestuursleden zijn verplicht, binnen drie weken na het einde van hun bestuurslidmaatschap alle onder hen berustende stukken en andere zaken van de vereniging behoorlijk geordend aan hun opvolger of aan een ander door het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid over te dragen.

Artikel 8: Algemene vergaderingen, agendapunten en voorstellen
1. De algemene vergadering kan geen besluit nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de convocatie als te behandelen agendapunt is omschreven.

2. Een of meer leden kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een door hen duidelijk omschreven onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden. Het bestuur is verplicht aan een dergelijk verzoek gevolg te geven, indien het verzoek afkomstig is van tenminste tien leden en door de secretaris ontvangen en voor de bestuursvergadering waarin de convocatie wordt vastgesteld.

3. Van aan de algemene vergadering gerichte brieven wordt in de eerstvolgende algemene vergadering bij behandeling van het agendapunt 'ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt in de convocatie zijn vermeld, tenzij de vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan ook in een dergelijk geval echter niet afwijken van het bepaalde in lid 1.

4. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.

5. Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of een agendapunt.

6. Ieder lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

7. Ieder lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

8. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om het bestuur uit te nodigen een bepaald besluit te nemen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.

9. Het bestuur beraadt zich omtrent een aangenomen motie in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het orgaan der vereniging bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 9: Algemene vergadering; stemmingen
1. De volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30, lid 1 van de statuten is behaald indien tenminste één stem meer voor dan tegen een voorstel is uitgebracht, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet worden meegerekend.

2. Een stem is ongeldig, indien de keuze van het desbetreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter niet ondubbelzinnig blijkt.

3. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan er leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

4. In het geval bedoeld in artikel 31, lid 1 der statuten blijft de daar bedoelde tweede stemming beperkt tot degenen op wie bij de eerste stemming één of meerdere stemmen zijn uitgebracht.

Artikel 10: Jaarlijkse bijdragen
1. Gezinsleden zijn leden die behoren tot het gezin van een lid dat de volledige jaarlijkse bijdrage betaalt en zijn slechts één/vierde van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 33 van de statuten verschuldigd. Zij ontvangen het orgaan van de vereniging niet.

2. Nieuwe leden zijn naast de jaarlijkse bijdrage een inschrijfgeld ten bedrage van één/vierde van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

3. Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten zijn over het lopende verenigingsjaar naast het inschrijfgeld slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

4. De verschuldigde bedragen worden aan de penningmeester voldaan binnen vier weken na ontvangst van een acceptgirokaart. Aan hen die in gebreke blijven, kunnen de kosten van aanmaning en invordering in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Representatie
De leden onthouden zich ervan de indruk te wekken dat zij de BMCN representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 12: Orgaan der vereniging
1. Het bestuur bevordert, dat tenminste vier maal per jaar een clubblad “BULLEPRAAT” als orgaan van de BMCN verschijnt.

2. Het bestuur bepaalt, binnen de grenzen van de begroting, de omvang en vormgeving van het clubblad.

3. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van reden van weigering.

4. In het clubblad worden in ieder geval vermeld casu quo opgenomen:

a. de namen en adressen van bestuursleden;
b. het bedrag van de jaarlijkse bijdrage;
c. mededelingen van het bestuur;
d. besluiten van het bestuur tot ontslag van leden, met een korte motivatie;
e. uitslagen van de Nederlandse CAC (IB) tentoonstellingen;
f. keurmeesterverslagen van clubmatches van de BMCN;
g. berichten van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en van buitenlandse verenigingen.

5. Het advertentietarief wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beslist omtrent plaatsing van de advertenties.

Artikel 13: Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reiskosten en verblijfskosten, porto kosten en telefoonkosten.

2. De kosten dienen schriftelijk gedeclareerd te worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet over tot uitbetaling dan nadat de declaratie door de voorzitter, of, als het de voorzitter zelf betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is meeondertekend.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste functionarissen van de vereniging.

Artikel 15: Gewone prijzen
Het bestuur kan voor tentoonstellingen en clubmatches gewone prijzen beschikbaar stellen.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:
L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maarsbergen,

Het bestuur:
H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 
Tarieven 2017
    
Contributie Januari t/m december
Hoofdlid   € 40,00
Gezinslid   € 10,00
Donateur   € 30,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Contributie Juli t/m december
Hoofdlid   € 20,00
Gezinslid   € 5,00
Donateur   € 15,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Aankeuring
Reu / Teef
   
Certificaat fokgeschiktheidskeuring   € 10,00
     
Website vermelding Alleen leden
Fokkerslijst naamvermelding   € 15,00
Fokkerslijst Naam + link   € 25,00
Dekreulijst   € 25,00
Pups verwacht + pupinfo   € 35,00
Pupinfo per nest ( 2mnd )   € 25,00
Verlenging 1x2 mnd mogelijk    € 15,00
     
Website vermelding
Herplaatsing
   
Leden   € 50,00
Niet leden   € 75,00
( Alleen Bullmastiffs met stamboom )

bulllinks

 
pups-264x167
Advertentie Bullepraat
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 37,50
A4 Binnenblad   € 27,50
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
A6 staand Binnenblad   € 10,00
     
Leden jaarafname Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 135,00
A4 Binnenblad   € 100,00
A5 Liggend Binnenblad   € 55,00
A6 staand Binnenblad   € 37,50
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 50,00
A4 Binnenblad   € 40,00
A5 Liggend Binnenblad   € 25,00
     
Commerciele advertentie
jaarafname
   
A4 Cover Binnenblad   € 180,00
A4 Binnenblad   € 145,00
A5 Liggend Binnenblad   € 90,00
Advertentie KCM Catalogus
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 35,00
A4 Binnenblad   € 25,00
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 45,00
A4 Binnenblad   € 33,00
A5 Liggend Binnenblad   € 20,00

Disclaimer

Bullmastiff Club Nederland, hierna afgekort als BMCN, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de pagina's op www.bmcn.org, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

BMCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van www.bmcn.org zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BMCN.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bmcn.org of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina's van www.bmcn.org te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.bmcn.org verkregen is. BMCN garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van www.bmcn.org verkregen informatie. De informatie op de pagina's van www.bmcn.org wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op deze website, www.bmcn.org zijn hyperlinks te vinden die naar andere websites verwijzen. Voor al deze hyperlinks geldt: BMCN verklaart uitdrukkelijk, dat er op geen enkele manier invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites van derden kan worden uitgeoefend. Daarom wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van enige verantwoordelijkheid in dezes. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte links, voor de inhoud van alle webpagina’s van deze site, alle banners en overige verwijzingen.

Copyright

BMCN behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Een bezoeker/-ster van de pagina's van www.bmcn.org mag geen informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.bmcn.org of andere in de pagina's van www.bmcn.org opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BMCN.

Privacy Beleid

BMCN vindt het uiterst belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. BMCN conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. Indien U op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van welke actie dan ook, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. BMCN zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

BMCN maakt in haar website gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

 

Pagina 6 van 7

Subcategorieën

De onderstaande reuen zijn van onze leden en aangekeurd door Bullmastiff Club Nederland. Zij hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.

Onderstaande fokkers cq. liefhebbers zijn lid van de BMCN Bullmastiff Club Nederland en hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.
De nestjes zijn gefokt volgens de fokvoorwaarden van Bullmastiff Club Nederland.

Bij de zoektocht naar een geschikte pup kan veel op u af komen.
Om u hierbij te helpen, vindt u via deze link veel informatie over waar u op kunt letten bij het zoeken naar de juiste pup!

Bekijk hier de puppy Checklist!

Onderstaande fokkers cq. liefhebbers zijn lid van de BMCN Bullmastiff Club Nederland en hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.
De nestjes zullen worden gefokt volgens de fokvoorwaarden van Bullmastiff Club Nederland.

Bij de zoektocht naar een geschikte pup kan veel op u af komen.
Om u hierbij te helpen, vindt u via deze link veel informatie over waar u op kunt letten bij het zoeken naar de juiste pup!

Bekijk hier de puppy Checklist!

 
Ga naar boven